Automatic Spray Guns

WA-200 Series

 

ปืนพ่นสีสำหรับ mass production ซึ่งต้องใช้งานร่วมกับ reciprocators หรือ painting robots

 
1. สามารถเปลี่ยนและควบคุมความกว้างของรูปร่างสี (pattern) ในระหว่างการพ่น โดยขึ้นอยู่กับการควบคุม center air และ horn air ซึ่งจะส่งผลให้ลดการฟุ้งกระจายของสี
 
2. ปืนมีขนาดใหญ่ และสามารถใช้งานร่วมกับ painting robot